REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Innlineglobal.com

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Innwell.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie shop.innlineglobal.com (zwanego dalej „E-sklepem”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 ust. 5.
 2. Sprzedającym jest Innwell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
  (62-081) przy ul. Innowatorów 8 w Dąbrowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000626697, posiadająca NIP: 7811930340 oraz kapitał zakładowy w wysokości 100 000 PLN e-mail: biuro@innwell.pl , tel. +48 666 700 883.
 3. Do korzystania z E-sklepu konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności E-sklepu, w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Artykuł 2. Klienci i rejestracja

 1. Klientami E-sklepu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy. Wszelkie czynności dokonywane w imieniu Klientów, mogą być wykonywane jedynie przez osoby należycie w tym zakresie umocowane.
 2. W celu łatwiejszego korzystania z funkcjonalności E-sklepu, Klient może dokonać rejestracji (założenie Konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie E-sklepu. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.
 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach E-sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.
 5. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 6. Przeniesienie praw i obowiązków związanych z Kontem może nastąpić jedynie w przypadku zbycia przez Klienta na rzecz innego przedsiębiorcy całości albo części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi Konto, po przedstawieniu E-Sklepowi dokumentów, potwierdzających dokonanie zbycia w powyższym zakresie.
 7. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 8. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. danych odbiorcy, adresu dostawy – w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach E-sklepu materiały bez zgody E-sklepu.
 10. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w E-sklepie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń należących do Sprzedającego, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.
 11. W przypadku uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub dokonywanych za jego pośrednictwem transakcji, w szczególności w przypadku nieuprawnionego przejęcia Konta, E-sklep może:
 1. a)uzależnić korzystanie z Konta od potwierdzenia odpowiednimi dokumentami przez Klienta, jego wiarygodności,
 2. b)czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcjonalności Konta,
 3. c)zawiesić (deaktywować) Konto na czas określony lub nieokreślony.
 1. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone poprzez stosowny formularz elektroniczny dostępny w E-sklepie.

Artykuł 3. Zamówienia

 1. W ramach E-sklepu publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
 2. Klienci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, mogą złożyć Zamówienie wyłącznie w przypadku, gdy zakup Produktu ma dla nich charakter zawodowy.
 3. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 4. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów.
 6. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru i za zgodą Klienta.

Artykuł 4. Płatność

 1. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający zawarł umowę.
 2. Cena Produktu podana w opisie Produktu jest ceną netto. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 3. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.

Artykuł 5. Dostawa Produktów

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Czas i koszt wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.
 3. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Produkty także do innych krajów niż podane
  w E-sklepie.
 4. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

Artykuł 6. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach E-sklepu, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.
 5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Sprzedającego, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów.
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w E-sklepie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
 8. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.innlineglobal.com
 11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@innwell.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej E-sklepu lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedającego.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane rejestrowe Klienta, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 6. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu.
 7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Sprzedającego dotyczącej złożonej reklamacji.
 9. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt.
 10.  W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku jest wyłączona.

Artykuł 8. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają wpływ na działanie E-sklepu;
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, jeżeli w treści tych stanowisk orzeczeń i decyzji wskazano obowiązek zmiany Regulaminu;
  4. przy czym zmiany Regulaminu nie będą: (i) powodowały konieczności dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowych kwot, (ii) naruszały istoty zawartych umów, (iii) miały zastosowania do Zamówień już złożonych.
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi Klienta nie później niż 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez poinformowanie o tym na stronie E-sklepu.
 3. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że Klient złoży wcześniej na adres: e-sklep@innwell.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenie usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia Konta.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym znaku towarowego „Innwell”), układu i kompozycji stron internetowych E-sklepu (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.
 5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Poznaniu.